PROJEKTY

Naglowek

Tytuł projektu:

Nowy materiał polimerowy na bazie odpadów, do produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrzymałości i niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia.

 

Nr projektu:

POIR.04.01.04-00-0051/17

 

Termin realizacji projektu:

01.10.2018 r. - 30.09.2021 r.

 

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Jerzy Korol, prof. GIG

Główny Instytut Górnictwa

Zakład Inżynierii Materiałowej

e-mail: jkorol@gig.eu

telefon: 32/259 26 44

 

 

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie metody przetwarzania odpadów foliowych i ich ponownego wykorzystania, jako surowca w procesach produkcji trudnopalnych foli polimerowych o zwiększonej wytrzymałości dla przemysłu budowlanego i wydobywczego, charakteryzujących się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko w całym cyklu życia folii. Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z metodami modelowania i optymalizacji; inżynierią materiałową - w tym recykling i wytwarzanie nowych materiałów polimerowych o unikalnych właściwościach i założonych parametrach; inżynierią środowiska – za pomocą analizy LCA zostanie określony wpływ folii na środowisko w całym cyklu życia. Podczas realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny sposób przetwarzania odpadów foliowych z wykorzystaniem procesu wytłaczania reaktywnego. Opracowana technologia pozwoli na zwiększenie skuteczności recyklingu folii oraz na wytworzenie nowego surowca do produkcji foli o założonych parametrach – trudnopalności i zwiększonej wytrzymałości. Podczas realizacji projektu będą prowadzone oceny środowiskowe techniką oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) i kosztowe LCC (Life Cycle Cost), które pozwolą wskazać rozwiązanie technologiczne charakteryzujące się największa eko-efektywnością, czyli takie które jest najbardziej korzystne z punktu widzenia środowiska i ekonomii.

 

Słowa kluczowe:

recykling, uniepalnianie tworzyw polimerowych, wytłaczanie reaktywne, LCA - Ocena Cyklu Życia, Ekoefektywność

 

Konsorcjum:

Główny Instytut Górnictwa – Lider

Multi-tech Sp. z o.o. – Partner

 

Budżet:

Wartość projektu: 6 615 191,85 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 4 749 378,48 PLN

Kwoty przyznane umową dla poszczególnych członków konsorcjum:

Główny Instytut Górnictwa – 1 843 000,00 PLN (w tym dofinansowanie z UE 1 843 000,00 PLN)

Multi-tech Sp. z o.o. – 4 772 191,85 PLN (w tym dofinansowanie z UE 2 906 378,48 PLN)

Wkład własny członków konsorcjum:

Multi-tech Sp. z o.o. – 1 865 813,37 PLN

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 4. „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

 

Informacje źródłowe na temat konkursu można znaleźć pod linkiem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/

MULTI-TECH
Get in touch with us!

Multi-tech Sp. z o.o.

41-902 Bytom
Bernardyńska 1

tel. +48 32 388 60 10
fax +48 32 282 93 17

Some equipment was purchased through: Regional Operational Program of Silesia Region.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego